FAQS

Mga Karaniwang Katanungan?

Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon online. I-click lamang ang “apply” sa kanang sulok na bahagi sa taas ng pahinang ito. Upang maging kwalipikado sa loan, dapat ikaw ay:

  • Residente ng British Columbia o Ontario
  • May 18 taong gulang
  • May access sa online bank
  • May trabaho at kumikita buwan-buwan

Ang aming interes na sinisingil ay $15 para sa bawat $100 advance. Iyon ay magiging $45 sa isang $300 na advance (ito ay batay sa karaniwan na Canadian advance batay sa isang pay period).

Para sa mga residente ng British Columbia: Ang APR sa isang $300.00 na pautang para sa 14 na araw sa BC ay 391.07% sa rate na $15.00 bawat $100 na hiniram. Mangyaring tingnan ang “payday loan” para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga residente ng Ontario: Ang interes na babayaran sa paghiram sa Cash Cowboy ay $15.00 bawat $100.00 para sa bawat $100.00 na advanced. Halimbawa, sa isang $500.00 na perang inutang sa loob ng 14 na araw, ang halaga ng interes ay $75.00. Kaya ang magiging kabuuang halaga ng babayaran ay $575.00 na may taunang porsyento na 391.07%.

Ang pinakamataas na halaga na pwede mong hiramin sa ilalim ng mga kasunduan sa payday loan ay $15.00 para sa bawat $100.00 na advanced. Basahin ang mga regulasyon ng payday loan dito.

Maaring mag-sumite ng digital na kopya ng iyong government-issued ID. Ito ang listahan ng mga tinatanggap na IDs: Driver’s License, Passport, Permanent Residence Card, Citizenship Card, Ontario ID Card, or BC Services Card. (Tandaan: Ang Ontario Heath Cards ay hindi tinatanggap bilang isang valid government-issued ID).

15 minuto lang ang tinatagal ng isang buong proseso. Ang pag-apruba ng iyong aplikasyon ay tatagal lamang mula isa hanggang tatlong oras matapos itong maisumite. Kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon, matatanggap mo ang pondo sa pamamagitan ng e-transfer sa loob lamang ng dalawang oras.

Ang iyong payday loan ay dapat bayaran sa iyong susunod na payday.

Ang pinakamalaking halaga na maaari mong hiramin mula sa Cash Cowboy ay katumbas ng 50% ng iyong kinikita buwan-buwan at hindi lalagpas sa $1500.

Ipadala ang iyong bayad sa pamamagitan ng Email Money Transfer. Matatanggap mo ang impormasyon tungkol dito sa kasunduan ng pautang kapag ito ay naaprubahan na.

Magbabayad ang borrower ng default charge na $20, maliban pa sa:

Interes na 2.5% buwan-buwan na nakabatay sa outstanding balance ng borrower hanggang sa mabayaran ito ng buo

Makipag-ugnayan lamang sa Cash Cowboy para magawan ng kaukulang pag-aayos.